foto: Dženat Dreković/NOMAD

Veličković: Ozakonjivanje bezakonja

Nedavno je sarajevska kantonalna vlada sastavljena od favorita trojke donijela Pedagoške standarde i normative za osnovni odgoj i obrazovanje i za srednje obrazovanje. Na stranici Vlade piše da će se primjenjivati od septembra 2024. godine, a javnosti se s tog mjesta pismeno obraća i ministrica obrazovanja:

U kontekstu procedure, naglašavamo da smo svim partnerima pravovremeno ponudili aktivno učešće u kreiranju standarda, na način da dostave vlastite primjedbe i sugestije koje se tiču kreiranja pedagoških standarda i normativa u osnovnoj i srednjoj školi. Sa zadovoljstvom ističem da su pravo iskoristile sve zainteresirane strane kroz dostavljanje prijedloga i sugestija prije izrade ovog dokumenta, ali i kroz učešće u javnim konsultacijama, kaže ministrica.

Elegantno prebacivši odgovornost na anonimne zainteresirane strane, Vlada na čelu s ministricom Naidom Hota-Muminović opet se narugala građanima čije povjerenje, što se obrazovanja tiče, nastavlja da zloupotrebljava.

Formulacije donesenog akta zagađene su nejasnoćama i neodređenostima, a za sekretare škola, kojima je pravo struka, dodatno su ponižavajuće i uvredljive. Evo njihovih komentara (u zagradama) na citate iz dokumenta:

Izrađuje akte iz djelokruga rada sekretara škole. (A šta je djelokrug rada sekretara?)

Prati zakonske propise i službena glasila. (Koja, šta, kako, zašto, u okviru koje grupe i vrste poslova?)

Priprema i izrađuje akte za školski odbor. (Koje akte?)

Poduzima potrebne radnje za upis podataka u sudski registar. (U okviru koje vrste poslova, šta su potrebne radnje, ko to određuje?)

Sarađuje sa nadležnim stručnim službama izvan škole. (Kako, šta se podrazumijeva pod saradnjom, ima li ograničenja?)

Zastupa i predstavlja školu/centar prema ovlaštenju direktora. (U kojim poslovima?)

Pruža potrebnu podršku u slučajevima angažovanja advokata za zastupanje škole/centra u sudskim sporovima. (Šta je potrebna podrška, ko to određuje, možda sam sekretar?)

Obavlja poslove vezane uz zasnivanje radnih odnosa, evidencije radnika, prijave i odjave radnika i članova njihovih porodica nadležnim službama. (U okviru koje grupe i vrste poslova i to na način da je prvo utvrđeno najšire – poslovi vezani uz zasnivanje radnih odnosa, kojih je mnogo, a potom nabrojana samo tri: evidencije, (koje evidencije?), prijave i odjave.

Učestvuje u izradi plana godišnjih odmora. (Šta znači učestvovati?)

Izdaje razna uvjerenja radnicima škole/centra. (Šta su razna uvjerenja?)

Pruža stručnu pomoć komisijama škole/centra. (Kako, šta, koliko?)

Poslovi javne nabavke. (SVI poslovi propisani Zakonom o javnim nabavkama i podzakonskim aktima?)

Rad sa strankama. (Kako, šta, kada…?)

Poslovi vezani uz sistematske preglede radnika. (Valjda ne i izdavanje nalaza i uvjerenja?)

Vodi personalne dosjee radnika. (Šta znači voditi personalne dosjee?)

Sarađuje i dostavlja potrebne podatke iz djelokruga rada sekretara škole/centra. (S kim, šta, kako, zašto, kada? Šta su potrebni podaci, ko to određuje?)

Obavlja poslove lica ovlaštenog za prijem i postupanje po prijavama korupcije u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima. (Očit primjer amaterizma i neznanja osnovnih instituta i pojmova, jer poslovi po ovlaštenju automatski znače da nisu u opisu posla radnog mjesta. Zato su po ovlaštenju jer su poslovi nekog drugog.)

Odgovoran je za ažurnost, pravovremenost, urednost i tačnost podataka u različitim bazama podataka (registri, evidencije, upitnici, portali…) uspostavljenim u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima. (Preko odgovornosti do opisa posla? Koje podatke, šta su različite baze podataka?)

Unosi podatke u određene baze podataka. (Koje podatke, šta su određene baze, ko i kako određuje šta je određeno, a šta nije?) Itd.

Vlada nije ispoštovala procedure donošenja propisa, Standarde i normative nije uskladila sa Zakonom i ostalim podzakonskim aktima, nametnula je dokument koji sadrži frapantno visok broj nejasnih formulacija zbog kojih je upitna primjena, partnere nije obavijestila zašto njihovi prijedlozi nisu prihvaćeni i nije osigurala potrebna sredstva za provođenje propisa u praksu. Pri tome, nije da ne zna bolje. Prije tri godine ministrica Hota-Muminović je uz saglasnost Vlade donijela Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS, (Službene novine KS, br. 22/21) kojim su (kako-tako, ali ipak bolje) definisani principi organizacije rada i sistematizacija radnih mjesta sa navedenim elementima (vrsta djelatnosti, naziv grupe poslova složenost, status, pozicija, opis i dr.). Tako su zaposlenici Ministarstva puno bolje zaštićeni od nastavnika i osoblja koje radi u školama. U pravnoj nesigurnosti zabetoniranoj lošim dokumentima stranci koja upravlja obrazovanjem otvoren je put za razne vrste institucionalnog nasilja.

Na stranici Vlade KS čitamo i ovo:

Smatram da se možemo složiti da su ove promjene neophodne za dobrobit cjelokupne obrazovne zajednice. Svjesna sam i činjenice da će ovi Standardi i normativi tokom primjene pokazati i određene nedostatke na kojima se svakako u budućnosti može i treba raditi, ali već sada sam sigurna da nose niz prednosti, te će se njihovom primjenom omogućiti kvalitetniji, efikasniji, ekonomičniji i savremeniji odgojno-obrazovni sistem koji učenika zadržava u fokusu svih naših napora koje ulažemo kao obrazovna vlast, kao profesionalci u sistemu i kao roditelji, poručili su iz Ministarstva.

Usporeni snimak:

Smatram (jednina), svjesna sam (jednina)… poručili su (množina) iz Ministarstva. Kad ministrica nešto naumi, Vladi ostaje samo da klepi magarećim ušima.

Nenad Veličković